ZAKON O REGISTRACIJI PRIVREDNIH SUBJEKATA

Zakoni >> Zakon o registraciji privrednih subjekata

Zakon o registraciji privrednih subjekata klikom na link skinućete ceo zakon u pdf formatu.

ZAKON

O REGISTRACIJI PRIVREDNIH SUBJEKATA

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se uslovi, predmet i postupak registracije u Registar privrednih subjekata, kao i način vođenja Registra privrednih subjekata.

Pojmovi

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) Registar privrednih subjekata jeste jedinstvena, centralna, javna, elektronska baza podataka o privrednim subjektima, formirana za teritoriju Republike Srbije, u koju se podaci unose i čuvaju, u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: Registar);

2) Privredni subjekt jeste pravno ili fizičko lice koje obavlja delatnost proizvodnje i/ili prometa robe i/ili vršenja usluga na tržištu radi sticanja dobiti i koje je registrovano u Registru;

3) Registrator jeste fizičko lice koje vodi Registar;

4) Podnosilac registracione prijave jeste fizičko ili pravno lice koje je u tom svojstvu označeno u registracionoj prijavi;

5) Registraciona prijava jeste propisani obrazac u koji podnosilac registracione prijave unosi odgovarajuće podatke radi registracije;

6) Registracija jeste unošenje podataka o privrednom subjektu u Registar od strane Registratora;

7) Izvod jeste dokument o podacima iz Registra, koji, na zahtev zainteresovanog lica, izdaje Registrator;

8) Zainteresovano lice jeste fizičko ili pravno lice koje traži uvid u podatke iz Registra ili izvod o tim podacima.

Načela registracije

Član 3.

Registracija privrednih subjekata zasniva se na sledećim načelima:

1) javnosti, prema kojem su podaci iz Registra dostupni zainteresovanim licima, bez dokazivanja pravnog interesa;

2) istinitosti i savesnosti, prema kojem treća lica, koja se u pravnom prometu pouzdaju u podatke iz Registra, ne snose štetne pravne posledice koje proisteknu zbog netačno registrovanog podatka ili zbog propuštanja registracije podatka. U slučaju neslaganja podataka o privrednom subjektu sadržanih u Registru sa podacima u drugim bazama podataka, za treća lica su merodavni podaci sadržani u Registru. Samo se savesna lica mogu pozivati na pretpostavku istinitosti podataka iz Registra;

3) samostalnosti u rešavanju, prema kojem je Registrator nazavisan u radu na pojedinačnim predmetima, u okviru ovlašćenja utvrđenih ovim zakonom, odnosno drugim propisom;

4) efikasnosti, prema kojem je Registrator dužan da sve prijavljene podatke bez odlaganja unosi u Registar;

5) dostupnosti, prema kojem se pristup Registru obezbeđuje elektronskim putem i na drugi propisani način, radi registracije, uvida u Registar i izdavanja izvoda iz Registra;

6) ekonomičnosti, prema kojem se postupak registracije, uvida u Registar i izdavanja izvoda iz Registra obavlja bez odugovlačenja i uz što manje troškova;

7) prioriteta, prema kojem u sukobu interesa u vezi sa registracijom podataka prioritet ima ranije podneta registraciona prijava;

8) jedinstva unosa podataka prilikom registracije osnivanja, prema kojem se prilikom registracije osnivanja istovremeno registruju svi podaci iz registracione prijave.

Privredni subjekti

Član 4.

U Registar se registruju:

1) preduzetnik;

2) ortačko društvo;

3) komanditno društvo;

4) društvo sa ograničenom odgovornošću;

5) akcionarsko društvo;

6) zadruga i zadružni savez;

7) drugi subjekt koji se, u skladu sa zakonom, registruje u Registar.

Predmet registracije

Član 5.

U Registar se registruju osnivanje, povezivanje i prestanak privrednog subjekta, statusne promene i promene oblika organizovanja tog subjekta, podaci o privrednom subjektu od značaja za pravni promet, podaci u vezi sa stečajnim postupkom, kao i drugi podaci određeni zakonom.

 

© 2009 Zakoni. Sva prava zadržana.