ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA

Zakoni >> Zakon o izmenama i dopunama krivičnog zakonika

Zakon o izmenama i dopunama krivičnog zakonika klikom na link skinućete ceo zakon u pdf formatu.

ZAKON

O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA

Član 1.

U Krivičnom zakoniku („Službeni glasnik RS”, br. 85/05, 88/05-ispravka i

107/05-ispravka), u članu 8. stav 1. posle reči: „Srbije ili” reči: „Crne Gore ili bude

ekstradiran državnoj zajednici Srbija i Crna Gora” zamenjuju se rečima: „bude

izručen Srbiji.”.

Član 2.

U članu 9. stav 1. posle reči: „Srbije ili” reči: „Crne Gore ili bude ekstradiran

državnoj zajednici Srbija i Crna Gora” zamenjuju se rečima: „bude izručen Srbiji.”.

U stavu 2. reč: „ekstradiran” zamenjuje se rečju: „izručen”.

Član 3.

U članu 11. reč: „ekstradicionog” briše se, a posle reči: „postupka” dodaje se

reč: „izručenja”.

Član 4.

Naslov iznad člana 12. i član 12. menja se i glasi:

„Odgovornost pravnih lica za krivična dela

Član 12.

„Odgovornost pravnih lica za krivična dela, kao i sankcije pravnih lica za

krivična dela uređuju se posebnim zakonom.”.

Član 5.

U članu 18. stav 3. reči: „tri godine” zamenjuju se rečima: „pet godina”.

Član 6.

U članu 44. stav 1. menja se i glasi:

„Kazna zatvora može se izreći samo kao glavna kazna.”.

U stavu 2. posle reči: „Novčana kazna” dodaju se zapeta i reči: „rad u javnom

interesu”.

Član 7.

U članu 45. posle stava 4. dodaju se st. 5. do 8. koji glase:

„(5) Osuđenom kojem je izrečena kazna zatvora do jedne godine, sud može

odrediti da se ova kazna izvrši na taj način što osuđeni ne sme napuštati prostorije u

kojima stanuje, osim u slučajevima propisanim zakonom koji uređuje izvršenje

krivičnih sankcija.

(6) Osuđenom kojem je određeno izvršenje kazna zatvora na način predviđen

stavom 5. ovog člana, a koji jednom u trajanju do dvanaest časova ili dva puta u

trajanju do šest časova, samovoljno napusti prostorije u kojima stanuje, sud će

odrediti da ostatak kazne zatvora izdržava u zatvoru.

(7) Prilikom određivanja izvršenja kazne zatvora na način propisan stavom 5.

ovog člana, sud će voditi računa o tehničkim mogućnostima izvršenja, kao i o drugim

okolnostima od značaja za odmeravanje kazne.

(8) Osuđenom za krivično delo protiv braka i porodice koji živi sa oštećenim u

istom porodičnom domaćinstvu ne može se odrediti izvršenje kazne zatvora na način

propisan u stavu 5. ovog člana.“

Član 8.

U članu 46. stav 1. reč: „polovinu” zamenjuje se rečima: „dve trećine”. Posle

druge rečenice dodaje se rečenica koja glasi: „Ne može se uslovno otpustiti osuđeni

koji je pokušao bekstvo ili je pobegao iz zavoda za izvršenje kazne zatvora u toku

izdržavanja kazne.”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„(2) Sud može u odluci o uslovnom otpustu odrediti da je osuđeni dužan da

ispuni obaveze predviđene krivičnopravnim odredbama.”.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 9.

U članu 47. stav 1. reči: „jedne godine” zamenjuju se rečima: „šest meseci”.

U stavu 2. reči: „jedne godine” zamenjuju se rečima: „šest meseci”, tačka se

zamenjuje zapetom i dodaju reči: „odnosno ne ispuni neku od obaveza koje mu je

sud odredio u skladu sa članom 46. stav 2. ovog zakonika.”.

Član 10.

U članu 53. stav 3. posle reči: „do dve godine” briše se tačka i dodaju reči: „ili novčana kazna.”.

 

© 2009 Zakoni. Sva prava zadržana.