ZAKON O DOPUNI ZAKONA O RADU

Zakoni >> Zakon o dopuni zakona o radu

Zakon o dopuni zakona o radu klikom na link skinućete ceo zakon u pdf formatu.

 

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O RADU

Član 1.

U Zakonu o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05 i 61/05), u članu 116. posle reči: „za vreme prekida rada” dodaju se zapeta i reči: „odnosno smanjenja obima rada”.

Dodaju se st. 2. i 3. koji glase:

„Izuzetno, u slučaju prekida rada, odnosno smanjenja obima rada koje zahteva duže odsustvo, poslodavac može, uz prethodnu saglasnost ministra, uputiti zaposlenog na odsustvo duže od 45 radnih dana, uz naknadu zarade iz stava 1. ovog člana.

Pre davanja saglasnosti iz stava 2. ovog člana, ministar će zatražiti mišljenje reprezentativnog sindikata grane ili delatnosti osnovanog na nivou Republike."

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

© 2009 Zakoni. Sva prava zadržana.